beadbim.xpm-school.edu.pl


Sug luftvägar

Sugning av övre luftvägar film

  Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret. Förberedelser Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maximalt 50% av endotrakealtubens innerdiameter.

Nedre luftvägarna

Sugning i övre luftväg är en ren procedur där sterilt förpackade sugkatetrar används. Vid risk för stänk ska visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd användas som stänkskydd. Sugkraften ska vara maximalt 10 kPa (=0,10 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre.


 • Av vilka delar består de nedre luftvägarna
 • Sugning av övre luftvägar barn

  Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret. Översikt - Vårdhandboken.
 • Slemsug vuxen


 • Sugkateter storlek

  Film om sugning av övre luftvägar. Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av övre luftvägar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.
 • sug luftvägar


 • Slemsug vuxen

 • Sugning i de nedre luftvägarna omfattar luftstrupe (trakea) och luftrör (bronker) och sker vanligtvis via nasal- eller endotrakealtub, trakealkanyl eller ”öppet” stoma efter laryngektomi [3]. Sekret i luftvägarna är en del av luftvägsförsvaret.
 • Del av de övre luftvägarna

  Checklista vid sugning. Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Informera patienten. Sug endast rent luftvägen då behov föreligger. Kontrollera att all utrustning finns till hands och att sugapparaten fungerar. Välj rätt storlek på sugkatetern.


  Av vilka delar består de nedre luftvägarna

  Sug först i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden och vid behov försiktigt i svalget. Rotera sugkatetern mellan tumme och pekfinger för att undvika att suga fast i slemhinna. Om det är svårt att nå svalget via munnen eller vid mycket sekret i näsan går det att suga via näsan, men använd då en tunnare sugkateter.

   Övre luftvägarna

  Å suge opp slim frå kanylen er nødvendig i periodar, til dømes ved forkjøling eller infeksjonar, når ein har mykje seigt slim som er vanskeleg å hoste opp. Ein brukar sterile sugekateter (eit tynt, langt plastrøyr) som ein skiftar for kvar gong ein sug i kanylen. Størrelsen på kateteret er avhengig av størrelsen på kanylen.