beadbim.xpm-school.edu.pl


Vad är ett gestaltningsuppdrag

Kro arvode

Gestaltningsuppdrag. En konstnärlig gestaltning (utsmyckning) kan förklaras som ett konstverk skapat och genomfört (byggt) till en beställare, vanligtvis ett platsspecifikt verk som utgör en del av en byggnad, i mark eller i en landskapsutformning. Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både.

Medlem av konströrelse

Ett gestaltningsuppdrag är just som det rubriceras ett uppdrag att genomföra en gestaltning. I det här fallet uppdragstagaren också upphovsperson till verket (om än bara i skissformat). Efter det att parter angivits och bakgrunden till uppdraget beskrivits är det viktigt att parterna samråda och klargör följande.

Kro medlemmar

En konstnär som får ett gestaltningsuppdrag ansvarar för produktionen av sitt konstverk, inklusive budget och administration. Uppdragen sträcker sig ofta över flera år. Konstnären ska följa Region Stockholms miljökrav.
 • Kro arvode
  1. Konstnärlig sammanställning

  Kursen “Att söka gestaltningsuppdrag” riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som söker eller vill söka offentliga gestaltningsuppdrag men ännu inte fått genomföra något uppdrag. Om Anlita oss.
 • vad är ett gestaltningsuppdrag

 • Kro kurs

 • En konstnärlig gestaltning (utsmyckning) kan förklaras som ett konstverk skapat och genomfört (byggt) till en beställare, vanligtvis ett platsspecifikt verk som utgör en del av en byggnad, i mark eller i en landskapsutformning. Inledning Processen för gestaltningsuppdrag skiljer sig från inköp av redan existerande konst.
 • Konstnärsförsäkring

  Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför viktigt att ha ett genomarbetat avtal mellan parterna som klargör vad som är konstnärens respektive beställarens åtaganden.
 • Kro kurs
 • Kro stipendium

   Över tröskelvärdena. En upphandlande myndighet ska meddela ett tilldelningsbeslut när myndigheten tilldelar ett kontrakt enligt LOU efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal. Den upphandlande myndigheten har då en möjlighet att ange en frivillig avtalsspärr, med följd att leverantörerna kan reagera på tilldelningen av.

  Medverkansersättning moms

  Vad menas med att ett avtal är ”bindande”? Att ett avtal är bindande innebär att vardera part ska uppfylla det man tagit sig. Inom juridiken använder man begreppet ”pacta sunt servanda”. Bryter man sina åtaganden blir det ett kontraktsbrott, och den andra parten har rätt till ersättning för de kostnader som åsamkas hen pga. av.