beadbim.xpm-school.edu.pl


För vilka gäller inte offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen engelska

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).

Vad är en handling

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.


 • för vilka gäller inte offentlighetsprincipen


 • Offentlighetsprincipen lag

   De flesta upphandlande organisationer omfattas av reglerna. Offentlighetsprincipen återfinns i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Innan det går att vara säker på att offentlighetsprincipen gäller för de handlingar som finns i en upphandling måste en rad begrepp redas ut först.

  Offentlighetsprincip norge

  Offentlig upphandling omfattas av offentlighetsprincipen, men inte alla upphandlande myndigheter och organisationer lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla inte är skyldiga att ge ut information om upphandlingar.

  Offentlighetsprincipen gdpr

  Publicerad 25 augusti Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Dessa sidor ger kortfattad information om offentlighetsprincipen och hur den kommer till uttryck. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet.

   Vad är offentlighetsprincipen

  Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

  Offentlighetsprincipen personnummer

 • De flesta statliga bolagen och stiftelserna omfattas inte av offentlighetsprincipen och OSL, men lagen är tillämplig på vissa organ som anges i bilagan till lagen (se 2 kap. 4 § OSL och bilagan till OSL) Den absoluta sekretessen i 19 kap. 3 § andra stycket OSL utgör sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intressen.
 • Osl

  Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. Om en sekretessbestämmelse är tillämplig omfattar den inte bara uppgifter som finns i allmänna handlingar, utan även uppgifter som den anställde har fått kännedom om på något annat sätt.
 • Offentlighetsprincipen personnummer